Provozní řád

  • Každý návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem zeměznás. Přihlášením se na jednotlivé aktivity, nebo uhrazením vstupného potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil/a, a zavazuje se jej plně dodržovat, respektovat daná pravidla. 
 
  • Každý účastník je povinen se při vstupu prokázat jménem, pod kterým je přihlášen. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách zemeznas.cz. Řádně uhrazené vstupné opravňuje účastníka ke vstupu do seminárních prostor zeměznás a využívání jeho zařízení či služeb. Seminární prostory zeměznás jsou otevřené dle aktuálně platného rozvrhu, jenž je uveden na webových stránkách www.zemeznas.czpod záložkou rezervace, vždy 30 min před akcí. 
 
  • Účast na akci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách zemeznas.cz. Akce probíhají pod vedením lektora. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na Facebooku, e-mailem či SMS zprávou. 
 
  • Návštěvníkům jsou k dispozici šatní skříňky v šatnách. Při odchodu ze šaten musí návštěvník celkově vyklidit šatní skříňku tak, aby byla prázdná a čistá. Po dobu své návštěvy v seminárních prostorech je také zodpovědný za klíč i šatní skříňku. Při ztrátě klíče, či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené ve skříňce (osobní doklady, peníze, platební karty klíče, notebooky, cennosti, šperky a jiné). V případě odcizení či ztráty osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. 
 
  • Účastníci využívají veškeré vybavení i zařízení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na lektora se mohou účastníci obracet v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení prostoru. 
 
  • Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, zeměznás nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav návštěvníků, ani za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému lektorovi. Během provozování aktivit nesmí návštěvník ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Lékárnička první pomoci je v prostorech k dispozici. 
 
  • Návštěvníci jsou povinni se řídit příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem seminárních prostor a dbát na dodržování pořádku a řádu ve všech prostorech.
 
  • V prostorech je zakázáno: kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné psychotropní či omamné látky. 
 
  • Kola a koloběžky je účastník povinen odkládat na určené místo, to je na dvorní parkoviště, k těmto účelům slouží stojan na kola. Účastník je povinen parkovat vozidlo dle pravidel silničního provozu mimo dvorní parkoviště, které je určeno zaměstnancům. 
 
  • Návštěvníci zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku zeměznás a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním. 
 

Provozní řád zeměznás, z.s. je platný od 22. 8. 2022